CITO

Metain là giải pháp đầu tư bất động sản thông qua ứng dụng blockchain. Giá trị của bất động sản sẽ được chia nhỏ và đại diện bởi một NFT, giúp các khoản đầu tư hợp túi tiền cá nhân, minh bạch và tự động. Dự án gọi vốn thành công 1,8 triệu USD từ quỹ IDG Capital Việt Nam đầu năm nay.