CITO

Metain là giải pháp đầu tư bất động sản thông qua ứng dụng blockchain. Giá trị của bất động sản sẽ được chia nhỏ và đại diện bởi một NFT, giúp các khoản đầu tư hợp túi tiền cá nhân, minh bạch và tự động. Dự án gọi vốn thành công 1,8 triệu USD từ quỹ […]

See more

NFT Creative Competition

The only explosive playground in Vietnam in the market. Where you unleash your passion for creativity. Position your personal brand to become a celebrity. “Level up” unlimited profits. 12 milestones, 5389 prizes with a total super attractive value of up to 34,150,000,000 VND. What are you waiting for, come to shine in your own way! […]

See more

Stack OPV

The only explosive playground in Vietnam in the market. Where you unleash your passion for creativity. Position your personal brand to become a celebrity. “Level up” unlimited profits. 12 milestones, 5389 prizes with a total super attractive value of up to 34,150,000,000 VND. What are you waiting for, come to shine in your own way!

See more

Hold NFT – Reward

The only explosive playground in Vietnam in the market. Where you unleash your passion for creativity. Position your personal brand to become a celebrity. “Level up” unlimited profits. 12 milestones, 5389 prizes with a total super attractive value of up to 34,150,000,000 VND. What are you waiting for, come to shine in your own way!

See more